پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

هدف این ابزار بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه های لجستیک است.وشامل ۱۱ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.