پرسشنامه انسجام محله

این پرسشنامه دارای ۸ سوال است .که حس وابستگی به محله وارزشهای یکسان درمیان همسایه ها را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری است.