پرسشنامه انسجام محله

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۸ سوال است .که حس وابستگی به محله وارزشهای یکسان درمیان همسایه ها را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره گذاری است.