پرسشنامه انسجام خانواده

این مقیاس دارای ۲۸ سوال است.واین سوالها نیز بصورت طیف لیکرت طراحی شده اند.حداقل نمره اکتساب در این ابزار ۱۴۰وحداقل ان ۲۸ میباشد.واز اعتبار و روایی برخوردار است.