پرسشنامه انسجام خانواده

30,000 ریال – خرید
این مقیاس دارای ۲۸ سوال است.واین سوالها نیز بصورت طیف لیکرت طراحی شده اند.حداقل نمره اکتساب در این ابزار ۱۴۰وحداقل ان ۲۸ میباشد.واز اعتبار و روایی برخوردار است.