پرسشنامه انتظار یا انگیزش در کار هاکمن لالر وپوتر

این پرسشنامه می تواند برای محاسبه انگیزش در کار فرد مورد استفاده قرار می گیرد.و از سه اسقسمت تشکیل شده استوهر قسمت دارای چندین شق میباشد وهرشق دارای طیف ۱تا۷است و آزمودنی با دایره کشیدن بدور عددی که احساساتش را بهتر بیان میکندبه سئالات پاسخ میدهدودارای روش نمره گذاری است.