پرسشنامه انتظار ازشغل آر ان لازبر

هدف این پرسشنامه تعیین کردن اهمیت عوامل انگیزشی وبهداشتی فرد است ودارای ۱۲ عبارت است که برای پاسخ به هر عبارت درجه ۱تا۵ را تعیین میکنید.