پرسشنامه انتظار ازشغل آر ان لازبر

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه تعیین کردن اهمیت عوامل انگیزشی وبهداشتی فرد است ودارای ۱۲ عبارت است که برای پاسخ به هر عبارت درجه ۱تا۵ را تعیین میکنید.