پرسشنامه انتظارات فرزندان ۲۲تا۱۳ ساله از پدر

هدف این آزمون بررسی انتظارات فرزندان از پدر بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشدکه در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.