پرسشنامه انتظارات فرزندان ۱۳تا۲۲ ساله از پدر

40,000.00 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی انتظارات فرزندان از پدر بوده است.واین آزمون بر روی ۲۷۱ نفر از بین افراد ۱۳ تا ۲۲ ساله شهر ساری هنجاریابی شده است.ودارای ۳۰سوال و گویه میباشد.