پرسشنامه انتظارات فرزندان ۱۳تا۲۲ ساله از پدر

هدف اصلی این ابزار بررسی انتظارات فرزندان از پدر بوده است.واین آزمون بر روی ۲۷۱ نفر از بین افراد ۱۳ تا ۲۲ ساله شهر ساری هنجاریابی شده است.ودارای ۳۰سوال و گویه میباشد.