پرسشنامه انتخاب شریک درزنجیره تامین

10,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی عملکرد شریک درزنجیره تامین است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.