پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال که گزینه های پاسخ به آنها خیلی موافقم،موافقم،کمی موافقم،کمی مخالفم،مخالفم،خیلی مخالفم میباشد.