پرسشنامه امِیدواری اشنایدر

این پرسشنامه دارای ۱۲عبارت و روش نمره گذاری است که اعتبار و پایایی دارد ودر قالب فایل wordاست.