پرسشنامه امنیت وتهدید

این آزمون فراوانی تهدیدات وصدمات وارده به فرد در راه مدرسه ویا مکان های دیگر را اندازه گیری میکند .ودارای ۹ سوال و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.