پرسشنامه امنیت وتهدید

30,000 ریال – خرید
این آزمون فراوانی تهدیدات وصدمات وارده به فرد در راه مدرسه ویا مکان های دیگر را اندازه گیری میکند .ودارای ۹ سوال و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.