پرسشنامه الگوهای رفتاری ایوانسوبچ وماتسون

این پرسشنامه سه الگوی رفتاری (ناشکیبایی،درگیری شغلی،وسخت کوشی)رادرافراد نوع الف بررسی میکند.در این آزمون ۲۱ جفت عبارت طراحی گردیده است.که پاسخ دهنده عددی راکه بیشتر با رفتارها وتفکرات او همخوانی دارد انتخاب میکند.