پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس

هدف این ازمون بررسی میزان تمایل آموزش دهنده به استفاده از الگوهای انطباقی در تدریس است.وشامل ۸ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.