پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو (TAS)دشواری در تشخیص و توصیف احساسات تفکر برون مدار

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است واز اعتبار و روایی برخوردار است.