پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت

هدف این آزمون بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به کیفیت در مدرسه است.وشامل ۱۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.