پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به کیفیت در مدرسه است.وشامل ۱۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.