پرسشنامه اقدامات سازمان درزمینه لجستیک

هدف این آزمون ارزیابی اقدامات انجام شده توسط سازمان درزمینه لجستیک است.وشامل ۴۳ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقمفموافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.