پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی (اقدامات سبز)انجام شده توسط هتل است.وشامل ۱۲ عبارت وشیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.