پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام است.وشامل ۲۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.