پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت درسازمان

20,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است. ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.