پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت درسازمان

هدف این ابزار بررسی اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است. ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.