پرسشنامه اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.