پرسشنامه اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان

هدف این آزمون بررسی اقدامات انجام شده درزمینه کیفیت در سازمان است.وشامل ۲۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.