پرسشنامه افسردگی کودکان ونوجوانان

این پرسشنامه دارای ۱۲سوال ۵ گزینه ی و۱سوال ۲گزینه ی می باشد .این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری واعتبار و روایی می باشد