پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

اين پرسشنامه  شامل27 سوال2گزينه اي است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود . دارای 5خرده مقیاس است که عبارتند از :خلق منفی ،مشکلات بین فردی ،احساس بیهودگی ،فقدان احساس لذت و عزت نفس پایین. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل وذیپ می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.