پرسشنامه افسردگی بک ۲۱

این پرسشنامه دارای ۲۱ ماده است و هر ماده دارای ۴ گزینه می باشدکه برمبنای صفر تا ۳ نمره گذاری می شود حداکثر نمره در این تست ۶۳ وحداقل آن صفر می باشد.