پرسشنامه اعتیاد به اینترنت با هنجار ایرانی

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد این آزمون ۵ گزینه ای بوده همچنین این آزمون در سال ۱۳۸۹ در یکی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی اجرا شده است.