پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس

10,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس است.وشامل ۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.