پرسشنامه اعتماد سازمانی

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است برای هر گزینه کاملا موافقم ۵،موافقم ۴،نه موافقم و نه مخالفم ۳،مخالفم ۲،کاملا مخالفم ۱،امتیاز را درنظربگیرید