پرسشنامه اعتماد به تلویزیون و عوامل موثر بر آن

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر اعتماد به تلویزیون است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.