پرسشنامه اعتماددرمدیریت زنجیره تامین

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نقش اعتماد وتعهددرمدیریت زنجیره تامین است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.