پرسشنامه اعتماددرمدیریت زنجیره تامین

هدف این آزمون بررسی نقش اعتماد وتعهددرمدیریت زنجیره تامین است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.