پرسشنامه اطلاعات موجود دراستراتژِ بازار

20,000 ریال – خرید
هدف این ابزاربررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازار یابی سازمان است.وشامل ۳۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها وجود دارد، و وجود ندارد میباشد.