پرسشنامه اطلاعات موجود دراستراتژِ بازار

هدف این ابزاربررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازار یابی سازمان است.وشامل ۳۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها وجود دارد، و وجود ندارد میباشد.