پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر DAS

 این پرسشنامه در نسخه خارجی ۱۵ سوال که پس از هنجاری یابی در ایران به ۱۴ سوال تبدیل شده است . اعتبار و روایی پرسشنامه و نسخه خارجی آن همراه با پرسشنامه است .