پرسشنامه اضطراب انتظار ۲

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی و خود گزارش دهی است مشتمل بر۲۰ گویه می باشد نمره گذاری گویه ها بر اساس مقیاس لیکرت سه درجه ای به صورت اغلب ۲ ،گاهی ۱،وهرگز ۰ انجام میشوداین پرسشنامه از پایایی و اعتبار برخوردار می باشد.