پرسشنامه اضطراب امتحانTAI

این پرسشنامه دارای ۲۵ ماده است وبصورت چهار گزینه ای می باشد حداقل نمره در این آزمون صفر وحداکثر ۷۵ می باشد هر چه فرد نمره بالاتری کسب کندنشان دهنده اضطراب بیشتر است.