پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک

این پرسشنامه برای سن ۱۰ سال به بالا ساخته شده و ۲۵ سوال دارد . شیوه نمره گذاری اعتبار و روایی و هنجار کامل دارد ۴ صفحه است و در قالب فایل JPG است .