پرسشنامه اصول Iso9000

این پرسشنامه شامل ۲۶ عبارت میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد و دارای روش نمره گذاری است.