پرسشنامه اصول Iso9000

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۲۶ عبارت میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم میباشد و دارای روش نمره گذاری است.