پرسشنامه استمرار کسب وکار دردوره باز سازی سازمان

هدف این آزمون بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر استمرار کسب و کار درطول دوره بازسازی ساختمان است.ودارای ۲۳ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.