پرسشنامه استمرار کسب وکار دردوره باز سازی سازمان

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر استمرار کسب و کار درطول دوره بازسازی ساختمان است.ودارای ۲۳ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.