پرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی

این پرسشنامه در سه بخش به بررسی شخصیت فرد می پردازد  دارای کلید نمره گذاری است اما اعتبار و روایی ندارد و لازم است توسط محقق  تهیه شود