پرسشنامه استفاده معلمان دوره ابتدایی از طرح درس و راههای نهادینه کردن آن

این پرسشنامه دارای دو بخش است که قسمت اول شامل سوالاتی به منظور سنجش میزان استفاده معلمان از مفاهیم مربوط به طرح است وقسمت دوم راجع به راههای مدیریتی،انگیزشی و آموزشی جهت نهادینه کردن طرح درس است که در مجموع دارای ۳۸ سوال است. واز روایی و پایایی برخوردار است.