پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

هدف این آزمون بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.