پرسشنامه استعداد های چندگانه گاردنر

این پرسشنامه به منظور سنجش هر یک از مولفه های هشت گانه هوش یا استعداد ساخته شده است این پرسشنامه دارای 7 صفحه می باشد و دارای روش نمره گذاری و پایایی است.