پرسشنامه استرس در محیط بیمارستان

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان استرس درمحیط بیمارستان است.وشامل ۳۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج می باشد.