پرسشنامه استرس اورلی وگیردانو

خود ارزیابی شخصیت با توجه به الگوهای نوع الف و ب شخصیت از اهداف این پرسشنامه است. وشامل ۱۴ عبارت است که آزمودنی گزینه ای را انتخاب می کند که بیشتر در مورد اوصدق میکند.