پرسشنامه استرس اورلی وگیردانو

40,000.00 ریال – خرید
خود ارزیابی شخصیت با توجه به الگوهای نوع الف و ب شخصیت از اهداف این پرسشنامه است. وشامل ۱۴ عبارت است که آزمودنی گزینه ای را انتخاب می کند که بیشتر در مورد اوصدق میکند.