پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ویژگیهای موثر براستخدام وحفظ کارکنان مدیریتی وسرپرستی درصنعت توریسم است.وشامل ۱۶ عبارت میباشد.