پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری

20,000 ریال – خرید
  پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است که دارای ۴۲ سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را در میان مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمانها مورد اندازه‏گیری قرار می دهد.