پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه به بررسی استانداردهای سازمانی مختلف در مدارس می پردازد.در این آزمون فهرست ۱۳ استاندارد آمده است که هرکدام شامل چندین عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر میباشد.