پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی خودروهای ساخته شده در کشور است.وشامل ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.