پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده

هدف این آزمون ارزیابی خودروهای ساخته شده در کشور است.وشامل ۱۸ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.