پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی یکی از شااخه های بانکداری الکترونیک است که در آن مشتریان بانکها می توانند از طریق اینترنت وبا استفاده از وب سایت بانکها ،از دامنه وسیعی از خدمات بانکی مانند انتقال وجوه،پرداخت قبض،اطلاع از موجودی، خدمات سرمایه گذاری وخدمات چک استفاده نمایند.وشامل ۴۸ سوال است بهمراه روش نمره دهی و تفسیر نتایج.