پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی اثربخشی موسسات مالی است.ودارای ۱۶ سوال وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.