پرسشنامه علل وعوامل گرایش به اعتیاد در بین جوانان

ارزیابی اینکه فرد در کدامیک از لنگر گاههای مسیر ترقی قرار دارد وچه شغلی برای فرد مناسبتراست از اهداف این پرسشنامه است. وشامل ۴۴ عبارت است همراه با نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج.