پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید

هدف این آزمون بررسی ارزیابی چهار مرحله ای تولید از دیدگاه هایس و ویلرایت است.وشامل ۲۹ عبارت وروش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.