پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی ارزیابی چهار مرحله ای تولید از دیدگاه هایس و ویلرایت است.وشامل ۲۹ عبارت وروش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.