پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی

70,000 ریال – خرید
هدف این آزمون عوامل عملکردی موثر بر تدریس زبان است وشامل ۴۲ سوال که دارای دو بخش شامل مدیران مدارس و معلمان زبان است که از روایی و اعتبار وپایایی برخوردار میباشد.