پرسشنامه ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی

هدف این آزمون عوامل عملکردی موثر بر تدریس زبان است وشامل ۴۲ سوال که دارای دو بخش شامل مدیران مدارس و معلمان زبان است که از روایی و اعتبار وپایایی برخوردار میباشد.